LOADING

درسا

شاهین فاطمی و امیرکاظم نورمحمدی بنیان‌گذاران درسا، موفق شدند در نخستین سال‌های جوانی خود، پایه‌های برند درسا را با تمرکز بر محصولاتی از چرم طبیعی بنیان گذارند. آنها پس از سه دهه تلاش و تفکر خلاق ریشه‌های درسا را با خلق برندهای خانه درسا، جواهرات درسا و کافه درسا قوی‌تر کردند و ماموریت برندشان را خلق سبک زندگی تهران آینده معین نمودند. اولین دهه (70 شمسی) زندگی درسا با تولید محصولات چرمی در کارگاهی 15 متری رقم خورد و ﺗﻔﮑـﺮ ﮐـﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ، ﺧـﻼقیت وﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﺗﻮلید، اﻧﮕﯿﺰه رﺷـﺪ را ﻫـﺮروز در قلب کارآفرینان جوان ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﮐﺮد. به همین ترتیب آنها ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳـﺎل 1378 کارخانه‌ای به وسعت 2000 متر را اﻓﺘﺘﺎح ﮐﻨﻨﺪ و این دهه را ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ تولید ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رسانند. دﻫﻪ دوم (80 شمسی) زﻧﺪﮔﯽ درﺳﺎ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﻓﺮوش داﻧﺶ ﻣﺤﻮر آﻏـﺎز ﺷﺪ و در همین راستا، ﻣﺤﺼـﻮﻻت درسا در اوﻟـﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭼﺮم ﺑﺎ ﻧـﺎم درﺳـﺎ در ﺗﻬـﺮان ﻋﺮﺿـﻪ شد. در این دﻫـﻪ، درﺳـﺎ به توسعه ﻓﺮوﺷﮕﺎه‌ﻫﺎي خود در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان پرداخت.
راﻫﺒـﺮان درسا ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺎﺧﺮ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ بیشتری را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ، از اﯾﻦ‌رو ﻫمزﻣﺎن ﺑﺎ ارﺗﻘـﺎء ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژي ﺗﻮﻟﯿـﺪ، ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ‌ﻫـﺎيی همچون اﺳﺘﺨﺪام و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ و طراحی محصولاتی متناسب ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﻣﺨﺎﻃﺐ را آغاز کردند. ﺗﻔﮑﺮ راﻫﺒﺮي در اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﻣﺪرن ﺑﻪ درﺳﺎ ﮐﻤـﮏ ﮐـﺮد در دوران ﺟـﻮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮﻧـﺪی ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﺣﻮزه ﭼﺮم و ﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻫﻪ‌ ( 90 شمسی) زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﻧﺪ درﺳﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻨﺶ و رفتار ﻣﺼﺮف‌ﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. در ﺳﺎلﻫﺎي اول این دﻫﻪ با اندیشه تلفیق چرم و ﻃﻼ برای نسل امروز، ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎج درﺳا ﺑﻪ وﺟﻮد آمد. ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑـﺮاي داﺷـﺘﻦ ﻣﻨﺰﻟـﯽ فاخر، درﺳﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮي طراحی ﺧﺎﻧﻪ‌اي زﯾﺒﺎ ﺳﻮق داد و ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑـ ﺎداﻧﺶ، ﻫﻨـﺮ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، ﺑﺮﻧـﺪ ﺧﺎﻧـﻪ درﺳﺎ را ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز به وجود بیاورد به همین جهت خانه درسا خلق شد تا بنایی باشد برای حضور اندیشه ایرانی در خانه‌‌ی مردمان اصیل ایران.
همزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﺎﻧﻪ درﺳﺎ، ﮐﺎﻓﻪ درﺳﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﻠﻖ ﻃﻌﻢ ﺧﻮب زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄـﯽ روح ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ؛ ﻓﻀﺎﯾﯽ آرام ﮐﻪ در دل شلوغی‌های تهران، ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎي ﺧﻮب ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم درﺳﺎ در ﺳﻮﻣﯿﻦ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد، آﻏـﺎز ﻫﻤﮑـﺎري ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﺎ برند بین‌المللی سواروسکی بود. درﺳﺎ در ﺳﺎل 1395 توانست به عنوان اولین برند سبک زندگی در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺻﺎﺣﺐ ﻻﯾﺴﻨﺲ ﺳﻮاروﺳﮑﯽ ﺷﻮد و ﺑـﺎ ﺗﻠﻔﯿﻘـﯽ از ﮐﺮﯾﺴـﺘﺎل و ﭼـﺮم اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ، جواهرات ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی ﺧﻠﻖ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎري ارزﺷـﻤﻨﺪ، اولین ﻓﺼﻞ از داﺳﺘﺎن درﺳﺎ ﺑﺮاي ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎهی ﺟﻬﺎﻧﯽ را رﻗﻢ زد.

شرایط ویژه خرید اقساطی

• %35 پیش پرداخت %65 الباقی به صورت اقساط 6 ماهه بصورت پرداخت 6 فقره چک ماهانه ( یا به صورت هر سه ماه یک فقره چک )
• %40 پیش پرداخت و %60 الباقی به صورت اقساط 9 ماهه بصورت پرداخت 9 فقره چک ماهانه ( یا به صورت هر سه ماه یک فقره چک )
• %45 پیش پرداخت و 55% الباقی به صورت اقساط 12 ماهه بصورت پرداخت 12 فقره چک ماهانه ( یا به صورت هر سه ماه یک فقره چک )
اطلاعات فروشگاها
کاتالوگ درسا

نحوه محاسبه امتیازات و تخفیفات در هر گروه:

جدول محاسبه تخفیفات در هر گروه مشتری مشخص شده است

گروه مشتریبرنزنقرهطلاپلاتینفیتالیوم
درصد تخفیف (اعتباری)4%6%8%12%14%
امتیاز50300030/000100/000500/000
قیمت هر امتیاز10/00010/00010/00010/00010/000
جمع خرید (تومان)500/000030/000/000300/000/0001/000/000/0005/000/000/000